20180209_nagashinoSA_003.jpg 20180209_長篠設楽原PA下り_003