20180209_nagashinoSA_010.jpg 20180209_長篠設楽原PA下り_010