20190322_kuki_manhole_003.jpg 20190322_埼玉県久喜市_マンホール_003