20220423_nagano_tanuki_032.jpg 20220423_たぬき食堂_長野県_032